Prodejní řád

Prodejní řád blešího trhu v Roztokách na Tyršově náměstí, resp. u kostela

I. PRODEJCE

 • Prodejce se svým podpisem na „Seznam prodejců“ při registraci ráno v den konání trhů zavazuje k dodržování tohoto Prodejního řádu.

 • Prodejce prodává zboží na vlastní zodpovědnost a svým jménem. Hlavní pořadatel blešího trhu v Roztokách (dále jen pořadatel) nenese za prodávané zboží odpovědnost.

 • Prodej na bleším trhu v Roztokách mohou provádět:

  • občané bez živnostenského listu obchodující s použitým zbožím nebo vlastními výrobky a drobní pěstitelé (jedná se o příležitostný přivýdělek, který jsou povinni v případě překročení zákonem daných částek danit dle § 38G Zákona o dani z příjmu)

  • občané, kteří jsou oprávněni obchodovat s nabízeným sortimentem podle živnostenského oprávnění stanoveného platnými právními předpisy

  • umělci a malovýrobci spadající do jedné z výše zmíněných kategorií

  • organizace v rámci oprávnění k obchodování vymezenému živnostenským listem nebo jiným oprávněním dle platných právních předpisů

 • Prodej je povolen osobám mladším 16 let pouze v doprovodu rodičů nebo jiných osob 16+. 

II. POVINNOSTI PRODEJCE
 • Prodej je povolen pouze oprávněným osobám (viz čl. I.), případně osobám jimi pověřeným (samozřejmě u stánku může být více lidí), na místech jim vyhrazených organizátorem. 

 • Prodejce je povinen dbát pokynů pořadatele a osob jím pověřených – zvláště ve věci dopravy a parkování, prostorového rozložení trhu a prodávaného zboží. Pokud prodejce nebude těchto pokynů dbát, jeho registrace na bleším trhu bude stornována a jeho prodejní místo propadne dalšímu zájemci.

 • Prodejce nesmí o prodávaném zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat zákazníka.

 • Prodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení prodeje zanechat stanoviště čisté a uklizené a odklidit neprodané zboží. 

III. CO NENÍ MOŽNÉ PRODÁVAT

Následující zboží není na trhu přípustné a jeho prodej může být důvodem k okamžitému vykázání prodejce z prodejního místa a propadnutí poplatku za prodejní místo prodejce ve prospěch organizátora. V případě neuposlechnutí má organizátor právo přizvat pomoc Městské policie.

 • OBČERSTVENÍ, DOMÁCÍ JÍDLO A PITÍ – Prodej potravin je povolen pouze domluveným cateringovým stánkům. Pozor: prodej potravin je v Čechách povolen pouze osobám k němu oprávněným zákonem, prodej musí probíhat za podmínek určeným zákonem a příslušnou hygienickou vyhláškou. (V praxi – pokud chcete prodávat bábovku, musíte mít živnostenský list na hostinskou činnost.)

 • zboží nové povahy, které není rukodělným výrobkem prodejce (posouzení je na pořadateli)

 • kosmetika, parfémy – komě výjimek udělených provozovatelem

 • finanční produkty – hypotéky, pojištění, stavební spoření…

 • firemní prezentace, není-li domluveno s pořadatelem

 • produkty z tabáku

 • jakékoliv zbraně (sečné, bodné nebo střelné atd. – i znehodnocené), jakákoliv munice, pyrotechnické pomůcky a produkty

 • válečné hračky (kromě sběratelských miniaturních modelů)

 • všechny druhy zboží velebící násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy včetně materiálů organizací velebících násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy

 • erotické produkty a pomůcky, veškeré pornografické zobrazení a produkty

 • barvy, oleje, laky, rozpouštědla, tlakové nádoby

 • jedy, léky, návykové nebo omamné a radioaktivní látky

 • produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušující práva třetích osob (autorská práva, patenty, ochranné značky, majetková práva atd.) 

 • Nepodporujeme prodej zboží obchodníků se second-handovým textilem. Jsme raději, když u nás mohou prodat místní lidé své osobní přebytky.

Na bleším trhu není možné provozovat:

 • Politickou ani náboženskou reklamu, propagandu a propagaci

 • Propagaci či reklamu komerční organizace či produktu (u nekomerčních pouze po schválení pořadatelem)

 • Petice (výjimky uděluje pořadatel)

 • Megafon, amplion popř. podobné zařízení k prodeji

IV. REZERVACE PRODEJNÍCH MÍST A REGISTRACE PRODEJCŮ

Prodejní místo má rozměry cca 2×1 m². Jeho velikost může variovat podle konkrétního umístění. Je označeno číslem prodejního místa ve svém středu.

REZERVACE PRODEJNÍCH MÍST

 • Rezervace prodejních míst probíhá výhradně pomocí online formuláře. 

 • Rezervace musí obsahovat pravdivé občanské jméno prodejce, kontakt, povahu zboží a vybrané číslo prodejního místa. Prodejce má možnost zarezervovat si na své jméno max. 2 prodejní místa, a to vedle sebe. Pokud druhé místo využívá jiná osoba, je povinen uvést i její e-mail (samozřejmě pokud jej tato osoba má).

 • Online rezervace je spuštěna měsíc před termínem blešího trhu a ukončena ve čtvrtek před bleším trhem a nebo po překročení maximálního počtu prodejců.

 • Pořadatel rezervaci každému prodejci do několika dnů potvrdí. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejce odmítnout či změnit jeho prodejní místo.

 • Maximání počet prodejců je 200, protože pak už začíná kolabovat doprava. 

REGISTRACE PRODEJCŮ

 • Registrace probíhá v den trhu od 7:30 do 8:30 u stánku na rozcestí před Sokolovnou označeném jako registrace. (Při blešáku u kostela je registrace na kraji trávníku směrem k silnici.)

 • Prodejce je povinen po příchodu na místo trhu podepsat souhlas s prodejním řádem a zaplatit registrační poplatek.

 • Prodejce může obsadit pouze předem rezervované prodejní místo/místa, pokud provozovatel neurčí jinak. Místo je označené kartičkou prodejního místa. Prodejce touto kartičkou označí svůj stánek.

 • Prodejci není povoleno měnit umístění prodejního místa.

 • Pokud prodejce nedorazí a neinformuje provozovatele o svém pozdním příchodu, jeho místo propadá a provozovatel má od 8:45 právo toto místo obsadit náhradníkem.

REGISTRAČNÍ POPLATEK 

 • Registrační (organizační) poplatek je splatný při ranní registraci a činí 150 Kč za každé prodejní místo s těmito výjimkami: 

 • Prodejcům důchodového věku a osobám ve finanční tísni bude na požádání poplatek za 1 prodejní místo snížen na 100 Kč. 

 • U zajišťovatelů občerstvení je poplatek smluvní.

 • U chráněných dílen a jiných dobročinných projektů je poplatek za 1 prodejní místo zcela dobrovolný.

 • U zajišťovatelů dílen a zábav pro děti je poplatek za 1 prodejní místo zcela dobrovolný.

 • U tzv. VIP prodejců je poplatek dobrovolný.

ZAVÁŽKA A PŘÍPRAVA PRODEJNÍCH MÍST

 • Zavážka a příprava prodejního místa prodejci je možná od 7:30 do 8:30.

 • Od 8:45 může organizátor poskytnout volná prodejní místa prodejcům, kteří se přihlásili jako náhradníci.

Prodejci, kteří vezou své zboží autem, parkují v nejbližším okolí trhu jen po dobu nezbytně nutnou k vyložení zboží, poté auto zaparkují na vhodném vzdálenějším místě tak, aby nenarušovali provoz a zásobování dalších prodejních míst a (samozřejmě) neporušovali dopravní předpisy. Prodejci jsou povinni bezpodmínečně dbát pokynů provozovatele nebo jím pověřených osob (ano, i za cenu, že nezaparkují tam, kde chtějí, nebo nestihnou pohodlně vyložit).

V. TRVÁNÍ TRHU

Provozní doba trhu je od 9:00 do 15:00.

VI. UKONČENÍ PRODEJE/ZRUŠENÍ TRHU

UKONČENÍ PRODEJE

 • Prodejce může ukončit prodej na svém prodejním místě kdykoliv během konání trhu.

 • Při ukončení prodeje prodejce vrací provozovateli nebo osobě jím pověřené kartičku prodejního místa.

 • Prodejce má povinnost zanechat své místo čisté a uklizené a vlastními prostředky odklidit případné neprodané zboží, pokud není dovoleno jinak (např. vybírání oblečení na charitu).

UKONČENÍ/ZRUŠENÍ TRHU

 • Zrušení trhu (např. z důvodu nepříznivého počasí) je možné do jeho začátku. V takovém případě je pořadatel povinen vrátit prodejcům zaplacené registrační poplatky.

 • Při předčasném ukončení trhu (např. z důvodu nepříznivého počasí) není provozovatel povinen vrátit prodejcům zaplacené registrační poplatky.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento prodejní řád zavazuje jak prodejce, tak pořadatele.

Při porušení kteréhokoliv z bodů tohoto PŘ ze strany prodejce si pořadatel nebo osoba jím pověřená vyhrazuje právo požadovat okamžitou nápravu zjištěné skutečnosti, popř. vykázat prodávajícího z prostoru trhů bez nároku na vrácení organizačního poplatku.

Mimo stanovenou prodejní dobu je užívání prodejního místa k prodeji zakázáno.

Prodejní řád je platný po celou dobu provozování blešího trhu v Roztokách.