Změny v prodejním řádu (vyznačené červeně)

Prodejce

Prodejce se svým podpisem (na "Seznam prodejců" při registraci ráno v den konání trhů) zavazuje k dodržování tohoto Prodejního řádu.

Prodejce prodává zboží na vlastní zodpovědnost a svým jménem. Organizátor blešího trhu v Roztokách (dále jen organizátor) nenese za prodávané zboží odpovědnost.

Prodej na bleším trhu v Roztokách mohou provádět:

  • občané bez živnostenského listu obchodující s použitým zbožím nebo vlastními výrobky (jedná se o příležitostný přivýdělek, který jsou povinni v případě překročení zákonem daných částek danit dle § 38G Zákona o dani z příjmu)

  • občané, kteří jsou oprávněni obchodovat s nabízeným sortimentem podle živnostenského oprávnění stanoveného platnými právními předpisy

  • umělci, malovýrobci a drobní pěstitelé vlastnící povolení k prodeji svých výrobků

  • organizace v rámci oprávnění k obchodování vymezenému živnostenským listem nebo jiným oprávněním dle platných právních předpisů

Prodej je povolen osobám mladším 16 let pouze v doprovodu rodičů nebo jiných osob.

Povinnosti prodejce

Prodej je povolen pouze oprávněným osobám (viz čl. I.), případně osobám jimi pověřeným (samozřejmě u stánku může být více lidí), na místech jim vyhrazených organizátorem.

Prodejce je povinen dbát pokynů provozovatele trhu a osob jím pověřených - zvláště ve věci dopravy a parkování, prostorového rozložení trhu a prodávaného zboží. Pokud prodejce nebude těchto pokynů dbát, jeho registrace na bleším trhu j stornována a jeho prodejní místo propadá dalšímu zájemci.

Prodejce nesmí o prodávaném zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat zákazníka.

Prodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení prodeje zanechat stanoviště čisté a uklizené a odklidit neprodané zboží.

Co není možné prodávat

Následující zboží není na trhu přípustné a jeho prodej může být důvodem k okamžitému vykázání prodejce z prodejního místa a propadnutí poplatku za prodejní místo prodejce ve prospěch organizátora. V případě neuposlechnutí má organizátor právo přizvat pomoc Městské policie.

 • Prodej potravin je povolen pouze domluveným cateringovým stánkům. Pozor - prodej potravin je povolen pouze osobám k němu oprávněným zákonem, prodej musí probíhat za podmínek určeným zákonem a příslušnou hygienickou vyhláškou!!!

 • Prodej alkoholu je povolen jen domluveným cateringovým stánkům (např. Únětický pivovar)

  • Na trh nepatří nová kosmetika, parfémy - komě výjimek udělených provozovatelem

  • zboží nové povahy, které není rukodělným výrobkem prodejce (posouzení je na pořadateli)

  • finanční produkty – hypotéky, pojištění, stavební spoření...

  • produkty z tabáku

 • jakékoliv zbraně (sečné, bodné nebo střelné atd. – i znehodnocené), jakákoliv munice, pyrotechnické pomůcky a produkty

  • válečné hračky (kromě sběratelských miniaturních modelů)

  • všechny druhy zboží velebící násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy včetně materiálů organizací velebících násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy

  • erotické produkty a pomůcky, veškeré pornografické zobrazení a produkty

  • barvy, oleje, laky, rozpouštědla, tlakové nádoby

  • jedy, léky nebo omamné a radioaktivní látky

  • produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušující práva třetích osob (autorská práva, patenty, ochranné značky, majetková práva atd.)

Na bleším trhu není možné provozovat:

 • Politickou ani náboženskou reklamu, propagandu a propagaci

 • Propagaci či reklamu komerční organizace či produktu (u nekomerčních pouze po schválení pořadatelem)

 • Petice

 • Megafon, amplion (popř. podobné zařízení) k prodeji

Vlastní hudební produkce je povolena (a vítána) pouze po schválení provozovatelem.

Rezervace prodejních míst a registrace prodejců

Prodejní místo má rozměry cca 2×1 m². Jeho velikost může variovat podle konkrétního umístění. Je označeno číslem prodejního místa ve svém středu.

Rezervace prodejních míst

 • Rezervace prodejních míst probíhá přednostně pomocí online formuláře.

 • Rezervace musí obsahovat pravdivé občanské jméno prodejce, kontakt, povahu zboží a vybrané číslo prodejního místa. Prodejce má možnost zarezervovat si na své jméno max. 2 prodejní místa.

 • Online rezervace je spuštěna nejpozději měsíc před termínem blešího trhu a ukončena ve čtvrtek před bleším trhem a nebo po překročení maximálního počtu prodejců.

 • Provozovatel rezervaci každému prodejci do několika dnů potvrdí. Provozovatel si vyhrazuje právo prodejce odmítnout či změnit jeho prodejní místo.

 • Maximání počet prodejců je 200.

Prodejce, který nemá zarezervované prodejní místo, může dorazit v den trhu na místo jako náhradník a od 8:45 požádat o dosud neobsazené prodejní místo.

Registrace prodejců

 • Registrace probíhá v den trhu od 7:30 do 8:30 u stánku na rozcestí před Sokolovnou označeném jako registrace (prodejní místo č. 1).

 • Prodejce je povinen po příchodu na místo trhu podepsat souhlas s prodejním řádem a zaplatit registrační poplatek.

 • Prodejce může obsadit pouze předem rezervované prodejní místo/místa, pokud provozovatel neurčí jinak. Místo je označené kartičkou prodejního místa. Prodejce touto kartičkou označí svůj stánek.

Prodejci není povoleno měnit umístění prodejního místa.

Pokud prodejce nedorazí a neinformuje provozovatele o svém pozdním příchodu, jeho místo propadá a provozovatel má od 8:45 právo toto místo obsadit náhradníkem.

Registrační poplatek

Registrační (organizační) poplatek je splatný při ranní registraci a činí 150 Kč za každé prodejní místo s těmito výjimkami:

 • Prodejcům důchodového věku bude poplatek za 1 prodejní místo na požádání snížen na 100 Kč.

 • U zajišťovatelů občerstvení je poplatek smluvní.

 • U chráněných dílen a jiných dobročinných projektů je poplatek za 1 prodejní místo zcela dobrovolný.

 • U zajišťovatelů dílen a zábav pro děti je poplatek za 1 prodejní místo zcela dobrovolný.

 • U tzv. VIP prodejců je poplatek dobrovolný.

Zavážka a příprava prodejních míst

 • Zavážka a příprava prodejního místa prodejci je možná od 7:30 do 8:30.

 • Od 8:45 může organizátor poskytnout volná prodejní místa prodejcům, kteří se přihlásili jako náhradníci.

Prodejci, kteří vezou své zboží autem, parkují v nejbližším okolí trhu jen po dobu nezbytně nutnou k vyložení zboží, poté auto zaparkují na vhodném vzdálenějším místě tak, aby nenarušovali provoz a zásobování dalších prodejních míst a (samozřejmě) neporušovali dopravní předpisy (viz Dopravní speciál).Prodejci jsou povinni bezpodmínečně dbát pokynů provozovatele nebo jím pověřených osob (ano, i za cenu, že nezaparkují tam, kde chtějí, nebo nestihnou pohodlně vyložit).

Trvání trhu

Provozní doba trhu je od 9:00 do 15:00.

Ukončení prodeje, ukončení/zrušení trhu

Ukončení prodeje

 • Prodejce může ukončit prodej na svém prodejním místě kdykoliv během konání trhu.

 • Při ukončení prodeje prodejce vrací provozovateli nebo osobě jím pověřené kartičku prodejního místa.

 • Prodejce má povinnost zanechat své místo čisté a uklizené a vlastními prostředky odklidit případné neprodané zboží, pokud není dovoleno jinak (např. vybírání oblečení na charitu).

Ukončení/zrušení trhu

 • Zrušení trhu (např. z důvodu nepříznivého počasí) je možné do jeho začátku. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit prodejcům zaplacené registrační poplatky.

 • Při předčasném ukončení trhu (např. z důvodu nepříznivého počasí) není provozovatel povinen vrátit prodejcům zaplacené registrační poplatky.

Závěrečná ustanovení

Tento PŘ zavazuje jak prodejce, tak organizátora.

Při porušení kteréhokoliv z bodů tohoto PŘ ze strany prodejce si organizátor nebo osoba jím pověřená vyhrazuje právo požadovat okamžitou nápravu zjištěné skutečnosti, popř. vykázat prodávajícího z prostoru trhů bez nároku na vrácení organizačního poplatku.

Mimo stanovenou prodejní dobu je užívání prodejního místa k prodeji zakázáno.

Prodejní řád je platný po celou dobu provozování blešího trhu v Roztokách.